polski   english
OPIS PROJEKTU
Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych form nauczania i wsparcie procesów dydaktycznych w istniejącej sieci programów Executive MBA poprzez opracowanie udoskonalonych i ujednoliconych materiałów dydaktycznych. Materiały dydaktyczne dostępne będą na stronie internetowej dla wszystkich wykładowców i studentów z Uczelni, w których prowadzone są studia MBA oraz z ośrodków uczestniczących w realizacji projektu. Oczekuje się, że przyczyni się to do podniesienia jakości nauczania, a także rozszerzenia zasięgu programu MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie” o ośrodki akademickie z innych krajów europejskich.
Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie” został zainicjowany w SGGW w 1995 roku pod auspicjami międzynarodowego zarządu, złożonego z przedstawicieli kilku ośrodków akademickich, a następnie adaptowany przez Uniwersytety Rolnicze w Pradze Czeskiej i w Debreczynie (Węgry). Zaawansowane jest wdrożenie programu w Uniwersytecie Rolniczym w Kijowie (Ukraina), a podjęto również działania do uruchomienia podobnych studiów MBA w innych krajach oraz transnarodowego programu MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie”.
Rolą Międzynarodowego Zarządu programu MBA jest nadzór nad jakością programu nauczania i udzielanie akredytacji dla prowadzonych studiów MBA. Z tego względu jednym z celów projektu jest przygotowanie standardów do wdrożenia systemu zapewnienia jakości. Spodziewane rezultaty projektu są następujące:
  • Materiały dydaktyczne:
    • Skrypty i inne opracowania dla modułów nauczanych w ramach 7 przedmiotów (kursów) składających się na program MBA "Zarządzanie w Agrobiznesie". Materiały w języku angielskim zostaną umieszczone na stronie internetowej dostępnej dla wykładowców ze wszystkich ośrodków uczestniczących w projekcie oraz dla studentów programów MBA (również w tłumaczeniu na polski, czeski i węgierski).
    • Studia przypadków, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień międzynarodowego agrobiznesu.
    • Materiały do kształcenia na odległość celem uzupełnienia tradycyjnych form nauczania.
  • Program nowego przedmiotu planowanego w programie studiów – Polityka Społeczna. Kurs dotyczyć będzie różnych aspektów Wspólnej Polityki Rolnej, Polityki Strukturalnej i innych zagadnień dotyczących społeczno-ekonomicznego otoczenia w powiększonej UE.
  • Standard Zapewnienia Jakości dla programów MBA "Zarządzanie w Agrobiznesie", ze szczególnym uwzględnieniem wymogów w zakresie naboru studentów, organizacji procesów nauczania, kryteriów dla prac dyplomowych, oceny efektów nauczania i procedur sprawozdawczych. Przyjęte standardy stanowić będą dla Międzynarodowego Zarządu MBA podstawę w procedurze akredytacji.
Powrót


Leonardo da Vinci Project Co-ordinator:

Teaching Materials and Quality Assurance Standard for the Network of MBA Programs in "Agribusiness Management".

Warsaw Agricultural University, Poland
Edward Majewski
edward_majewski@sggw.pl
tel. +4822 5934216